Drevostavby - zvolte podstranu

 

 

Inspekce staveb, diagnostika staveb, termovize

Zajištujeme inspekci a diagnostiku staveb, domů, bytů, průmyslových staveb, novostaveb i starších domů.

Provádíme poradenství při koupi, reklamací staveb a to od zpracování znaleckého posudku až po případné podání žaloby na soud a soudního zastupování.

Kontroly staveb provádí zkušený technik vybavený nejmodernější technikou:

- termokamera pro měření úniků tepla z budovy
- blower door test pro měření průvzdušnosti-vzduchotěstnosti staveb
- generátor dýmu pro zjištění netěstností budovy
- aneometr pro zjištění netěstností budovy
- vlhkoměr pro zjištění vlhkosti konstrukce
- inspekční kamera s délkou sondy 10m
- detektor úniku vody z potrubí , podlahového topení apod.
- detektor inženýrských sítí
- detektor potrubí a kabelů v konstrukcích
- kontrola nemovitosti za pomoci dronu


Měření se provádí dle norem ČSN EN ISO 9972 a EN 13187. Výsledkem měření je protokol o stavu budovy. V protokolu o měření jsou výsledky hodnoceny dle příslušných stavebních norem a to především dle ČSN ISO 14683 a ČSN 73 0540.

V případě že prodejce nebo zhotovitel neakceptuje výzvy na odstranění závad, podáme žalobu na příslušný soud. V žalobách jsou závady popisovány jako porušení příslušných ČSN EU norem z čehož plyne, že právo je výhradně na straně kupujícího – objednatele a prodejce- zhotovitel je donucen k odstranění závad.

Našim zákazníkům nabízíme služby :

- inspekce - kontrola nemovitostí
- stavební dozory
- stavební poradenství
- znalecké posudky
- rozpočty dle URS
- projekční a inženýrská činnost
- energetické štítky
- poradenství energetických úspor
- statické výpočty
- dotace Zelená úsporám
- dotace EU
- soudní odhady nemovitostí
- advokátní služby, smlouvy, žaloby, soudní zastupování


Termovize :

Termovizní měření odhalí ta místa v budově, kudy z budovy uniká teplo. Jedná se o místa s nedostatečnou tepelnou izolací, tzv. tepelné mosty a také poruchy v konstrukci budovy, které nejdou zjistit běžnou kontrolou. Termovizi zjišťujeme skutečný tepelně-technický stav budovy, který vždy nemusí odpovídat stavební a technické dokumentaci. Termovizní snímky slouží jako podklad pro případnou rekonstrukci - zateplení domu, kdy na základě provedeného měření se zpracovává projektová dokumentace nebo jako kontrola provedených stavebních prací a případných reklamací.

Termokamera poskytuje informace o povrchové teplotě budovy v interiéru a exteriéru, na jejímž základě lze poukazovat na řadu vad a poruch ve stavebních konstrukcích. Jedná se například o:

- bodové a lineární tepelné mosty,
- tepelné mosty v místě předsazených kosntrukcí a stropů,
- špatná izolace ostění a nadpraží,
- promrzání od základové části objektu (špatné zaizolování soklové a základové části),
- tepelné úniky přes krov,
- úniky přes atiku u plochých střech,
- vlhkostní problémy (úniky vody, zátékání, kondenzace difundující (vzdušné, procházející) vlhkosti v konstrukci, uzavřená vlhkost),
- špatná izolace podlahy (studená místa v podlaze),
- netěstnosti v izolaci a průvany
. špatná funkce podlahového vytápění
. kontrola těstnosti oken
- apod.

PRO ZAJIŠTĚNÍ EFEKTIVNÍHO TERMOVIZNÍHO MĚŘENÍ JE NUTNÉ, ABY BYLO PROVÁDĚNO ZA CHLADNÉHO POČASÍ A BUDOVA MUSÍ BÝT ZÁROVEŇ DOBŘE VYTÁPĚNA. NEJLEPŠÍCH VÝSLEDKŮ SE DOSAHUJE PŘI MAXIMÁLNÍM ROZDÍLU VNITŘNÍ A VENKOVNÍ TEPLOTY. VHODNÁ VENKOVNÍ TEPLOTA PRO PROVÁDĚNÍ TERMOVIZNÍHO MĚŘENÍ BUDOVY JE DO +5 °C, LÉPE VŠAK DO 0 °C. PŘI VENKOVNÍM MĚŘENÍ TERMOKAMEROU NESMÍ PRŠET NEBO SNĚŽIT. RYCHLOST VĚTRU BY PŘI VENKOVNÍCH MĚŘENÍ MĚLA BÝT MENŠÍ NEŽ 3M/S, ABY NEDOCHÁZELO V PŘÍLIŠNÉMU OCHLAZOVÁNÍ KONSTRUKCÍ.

Detekce, vyhledávání úniku vody v potrubí :

Místo úniku vody z potrubí pomocí detektoru je možné lokalizovat na cca 20cm2, není potřeba rozkopávání podlahy nebo zdi po trase potrubí. Tímto způsobem výrazné šetříme náklady za opravu potrubí a narušených konstrukcí. Dokážeme lokalizovat únik ve vodovodním potrubí, v potrubí od topení i podlahového topení a to v objektech i volném prostranství.

V místech, kde uniká voda z vodovodního potrubí nebo z rozvodu ohřevu nebo topení, je možné použít tuto metodu pomocí tzv. formovacího plynu (5% vodík, 95% dusík), který není nijak toxický a je nehořlavý. Aplikace plynu naprosto bezpečná. Jelikož je vodík nejmenší částicí, dokáže projít většinou materiálů, jako je beton, asfalt a podlahové krytiny. Vodík je lehčí než vzduch, a tak stoupá přímo na povrch, kde ho lze snadno a rychle detekovat a odhalit tak místo poruchy. Podle velikosti koncentrace v jednotlivých měřených bodech lze snadno zjistit místo s nejsilnější odezvou a tedy místo potencionálního úniku vody.

Detekce úniku vody je možné proplatit v rámci pojistného plnění.

 


Blower door test:

Blower-door test je detekční metoda na zjišťování vzduchotěsnosti obálky budovy a tím i k zjištění energetické náročnosti domu. Při vadách vzduchotěsnosti oken, stěn či střechy totiž dochází k významným únikům tepla a tím i větší náročnosti na vytápění.

Cílem Blower door testu je změřit průvzdušnost - vzduchotěsnost obálky rodinného domu, bytu či průmyslové budovy, dle normy ČSN EN ISO 9972. Blower door test se provádí buď v průběhu výstavby jakož metoda 2, kdy slouží jako kontrola dodržování stavebních prací tak, aby byla na konci stavby dosažena požadovaná vzduchotěsnost nebo metoda 1 - po úplném dokončení stavby či rekonstrukce. Díky Blower door testu lze zajistit správnou funkci vzduchotechniky - rekuperace. Blower door test přispívá k úspoře nákladů na vytápění a komfortu bydlení. Využívá se při stavbě pasivních či nízkoenergetických domů a budov. Je nutný pro získání dotace zelená úsporám.


Metoda "1"

budova je měřena v hotovém - provozním stavu, pouze s utěsněným větracím systémem. Během testu je nepřípustné dodatečné odstraňování netěsností. Výsledkem měření je „Certifikát o měření průvzdušnosti budovy“, který vypovídá o kvalitě konstrukce domu a slouží ke kontrole, zda jsou skutečné hodnoty v souladu s projektem.

Metoda "2"

měření se provádí po instalací parozábrany a slouží k odhalení netěsností v konstrukci domu a následnému dotěsnění. Před měřením se musí utěsnit všechny montážní a technologické otvory.

METODA 3

měření budovy pro speciální účely - v ČR se například používá pro měření v rámci programu "Nová zelená úsporám", kde SFŽP stanovil pro měření metodický pokyn.

Blower door test rodinných domů a bytů obsahuje:

- prohlídku objektu
- utěsnění vzduchotechniky, kanalizace apod.
- orientační Blower door test
- hledání zjevných defektů při podtlaku 50Pa (cca 1 - 1,5 hodiny) - při vhodných podmínkách může být použita termokamera, anemometr nebo kouřový generátor; současně s detekcí netěsností je možné provádět odstraňování nalezených netěsností
- konzultace řešení nalezených defektů
- provedení vlastního Blower door testu dle ČSN EN ISO 9972

Blower door test trvá celkem cca 3-4 hodiny v závislosti na množství detekcí netěsností.
Výstupem z Blower door testu je protokol v digitální formě zaslaný e-mailem nebo poštou .

Požadovaný stav budovy pro Blower door test.
V domě musí být dokončeny všechny prvky a zařízení, které mají vliv na vzduchotěsnost objektu (okna a dveře do exteriéru, dveře do nevytápěných prostorů, vzduchotechnika včetně rozvodů, spalovací spotřebiče ve vytápěném prostoru, centrální vysavač atd.).

 

Pro koho je Blower door test rodinných domů a bytů je určen ?:

- žadatele o dotaci v programu „Zelená úsporám“ a „Nová zelená úsporám“
- stavebníky, kteří chtějí v průběhu stavby či po jejím dokončení ověřit kvalitu odvedené práce a těstnost konstrukce.
- firmy, které se zabývají výstavbou a rekonstrukcí rodinných domů a bytů. Stavební techniky – inspektory nemovitostí, soudní znalce a další.

Dotace na pasivní domy:

Co to je to pasivní dům ?

Pasivní dům (z německého Passivhaus, v Česku používán i termín energeticky pasivní dům, česká zkratka PD) je stavba, která splňuje dobrovolná, ale přísná kritéria energetických úspor při provozu domu. Koncepce pasivního domu není architektonický styl nebo stavební systém, ale dílčí kapitola při navrhování a projektování novostaveb nebo rekonstrukcí.

Méně přísná kritéria úspor energií na provoz, která předcházela standardu pasivního domu, platí pro nízkoenergetický dům.
Technologiemi zdokonalenou variantou pasivního domu je energeticky nulový dům, dům který své energetické potřeby plně saturuje z místních zdrojů.

Výhody pasivního domu:

Největší výhodou pasivního domu je kromě komfortního bydlení roční potřeba tepla na vytápění. Spotřeba tepla na vytápění u pasivního domu < 15 kWh na m² obytné plochy stavby za rok (EA < 15 kWh/(m².a))
Investice do pasivního domu se vrátí díky ušetřeným nákladům na vytápění.
 

 

Máte zájem o vyřízení dotace "Zelená úsporám"?

 

Ceník:

Blowerdoor test cena:

Cena standardního testu : 3.800 Kč
Cena detailního vyhledávání netěsností: 450 Kč/hod.
Cena konzultací a prohlídka na domě před měřením Blowerdoor testu 450Kč/hod. (není podmínkou měření)
Doprava na místo měření ze sídla firmy v Ostravě – Kunčicích nebo z poboček Bílovec a Praha 1 – do vzdálenosti 15 km se doprava neúčtuje, nad 15km se doprava účtuje 5Kč/km.

Termovize cena:

Varianta A: běžný rodinný dům kontrola interiéru a exteriéru domu. Upozornění na kritická místa 1.500 Kč
Varianta B: běžný rodinný dům kontrola interiéru a exteriéru domu. Upozornění na kritická místa 10 – 15 termovizních a digitálních snímků 2.500 Kč
Varianta C: běžný rodinný dům kontrola interiéru a exteriéru domu. Upozornění na kritická místa 40 i více termovizních a digitálních snímků 3.500 Kč
Doprava na místo měření ze sídla firmy v Ostravě – Kunčicích nebo z poboček Bílovec a Praha 1 – do vzdálenosti 15 km se doprava neúčtuje, nad 15km se doprava účtuje 5Kč/km.

Detekce, vyhledávání úniku vody v potrubí - 4.990 Kč

Doprava na místo měření ze sídla firmy v Ostravě – Kunčicích nebo z poboček Bílovec a Praha 1 – do vzdálenosti 15 km se doprava neúčtuje, nad 15km se doprava účtuje 5Kč/km.


 

 

×

Login

Please login using your credentials recived by email when you register.


Forgot your password? |  Forgot your username?

×

Register now


I'm a small Introtext for the Register Module, I can be set in the Backend of the Joomla WS-Register Module.  or   Login
×